157.10 RON
112.30 RON
110.40 RON
143.00 RON
137.90 RON