474.91 RON
450.00 RON
6397.07 RON
293.40 RON
242.09 RON
489.40 RON
242.09 RON
6038.17 RON
120.61 RON
6038.18 RON
251.01 RON
4757.33 RON
119.77 RON
283.67 RON
1740.15 RON