127.69 RON
84.14 RON
172.64 RON
79.43 RON
83.88 RON