60.27 RON
392.62 RON
233.93 RON
254.35 RON
111.35 RON
254.35 RON
361.25 RON
141.99 RON
104.72 RON
50.06 RON
213.49 RON
182.85 RON
121.56 RON
152.20 RON