211.28 RON
187.82 RON
353.11 RON
353.11 RON
353.11 RON
353.11 RON
292.71 RON
487.30 RON
488.80 RON
879.88 RON
488.80 RON
300.66 RON
202.24 RON
713.97 RON
747.39 RON
879.88 RON
794.32 RON
29.42 RON
488.80 RON
489.08 RON
202.24 RON
601.27 RON
304.94 RON
392.36 RON
1169.17 RON
2115.05 RON
202.24 RON